Obsah

1 Údaje a skutečnosti dle zákona č. 240/2013 Sb.,  o investičních společnostech a investičních fondech, vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb., nařízení EU 231/2013 a nařízení EU 2015/2365

2 Údaje a skutečnosti podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví

3 Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích za společnost  DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

4 Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích za podfond DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jednající na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa

5 Přílohy


1 Údaje a skutečnosti dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb., nařízení EU 231/2013 a nařízení EU 2015/2365

1.1 Údaje o fondu

Název: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“)

Zapsán dne: 18. ledna 2011

IČ: 247 95 020

LEI: 315700LB3HTRMTJG9X66

Sídlo: Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00

Telefon: +420 510 000 100

Webové stránky: https://dekinvest.cz/

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem s monistickou strukturou orgánů. Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle § 95 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Fond může v souladu se stanovami vytvářet podfondy, Fond vytvořil na dobu neurčitou podfond DEKINVEST podfond Alfa (dále jen „Podfond“). Podfond byl zapsán do seznamu podfondů vedeného ČNB dne 1. ledna 2016 a vznikl dnem jeho zápisu do tohoto seznamu. Dne 13. ledna 2016 byl přijat k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Investiční akcie Podfondu mají přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů ISIN CZ0008041944.

Statutárním ředitelem Fondu byl v rozhodném období Ing. Vít Kutnar, narozený 2. prosince 1969, bytem Jeníkovická 383, Klánovice, 190 14 Praha 9. Výkonnou ředitelkou je Ing. Petra Kutnarová, narozená 9. prosince 1973, bytem Mašatova 1707/10a, Kunratice, 148 00 Praha.

1.2 Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku fondu v účetním období

Fond je investičním fondem s právní osobností, který je na základě povolení k činnosti samosprávného investičního fondu uděleného Českou národní bankou oprávněn se obhospodařovat. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti, v rámci kterého není Fond oprávněn provádět svou vlastní administraci. Fond je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

Fond spravoval svůj majetek, resp. majetek vyčleněný do Podfondu, vykonával veškerou investiční činnost v souladu se zákonem, resp. vnitřními předpisy Fondu.

Ačkoliv pandemie covid-19 způsobila rozsáhlé ekonomické škody v řadě odvětví, neměla na činnost Fondu v roce 2020 žádný vliv. Vedení Fondu zároveň nepředpokládá, že by toto onemocnění mohlo ovlivnit hospodaření Fondu v roce 2021.

K 31. prosinci 2020 Fond evidoval pohledávku z titulu půjčky poskytnuté nebankovních subjektům ve výši 2 049 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 2 013 tis. Kč) a peněžní prostředky na bankovním účtu ve výši 76 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 0 tis. Kč). Kromě výše uvedeného Fond nevlastnil žádný další majetek.

1.3 Údaje o administrátorovi fondu

Činnost administrátora Fondu vykonávala v daném účetním období QI investiční společnost, a.s. (dále jen „Investiční společnost“), IČ 279 11 497, se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985.

Dne 6. června 2017 byla uzavřena Smlouva o administraci a Smlouva o pověření výkonem některých činností. V rámci své administrativní činnosti zajišťovala výkon všech činností, které jsou součástí administrace investičního fondu, zejména vedení účetnictví a plnění daňových povinností, zajišťování právních služeb, compliance, oceňování majetku a dluhů, výpočtu aktuální hodnoty investiční akcie, přípravy dokumentů Fondu, komunikace s akcionáři a dalšími oprávněnými osobami včetně České národní banky.

1.4 Údaje o podstaných změnách údajů uvedených ve statutu fondu ke kterým došlo v průběhu účetního obdboí

V rozhodném období nedošlo k žádným podstatným změnám ve statutu Fondu.

1.5 Údaje o depozitáři fondu

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

V rozhodném období byla depozitářem Fondu Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, PSČ 114 07 (dále jen „Depozitář“).

1.6 Údaje o osobě pověřené úschovou nebo jiným opatrováním majetku fondu,

pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

1.7 Údaje o hlavním podpůrci

v rozhodném období a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

1.8 Údaje o portfolio manažerovi fondu

v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí

Fond v rozhodném období nevyužíval služeb portfolio manažera.

1.9 Identifikace majetku

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Fond nevlastní majetek přesahující 1 % hodnoty majetku Fondu, protože investiční činnost Fondu byla vyčleněna do Podfondu.

1.10 Vývoj hodnoty investiční akcie v rozhodném období

v názorné grafické podobě; pokud investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném období v grafické podobě

Vývoj hodnoty investiční akcie není u Fondu sledován, protože investiční činnost Fondu byla vyčleněna do Podfondu.

1.11 Soudní nebo rozhodčí spory,

které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období

V rozhodném období nebyly takové soudní nebo rozhodčí spory vedeny.

1.12 Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jednu investiční akcii

Fond nemá žádnou politiku pro rozdělování dividend. V rozhodném období nebyly vyplaceny žádné podíly na zisku.

1.13 Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora a údaje o dalších nákladech

V rozhodném období činila odměna za auditorské služby 90 tis. Kč.

1.14 Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob,

které mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil

Fond nevyplatil žádné odměny pracovníkům nebo vedoucím osobám, a to ani za zhodnocení kapitálu Fondu.

Fond má dvě vedoucí osoby, kterými jsou Ing. Vít Kutnar a Ing. Petra Kutnarová.

1.15 Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob,

které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu

Fond nevyplatil žádné odměny pracovníkům nebo vedoucím osobám, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil Fondu.

1.16 Informace týkající se SFT a swapů veškerých výnosů

Na účet Fondu nebyly v rozhodném období uskutečněny žádné SFT ani swapy veškerých výnosů.

1.17 Vybrané finanční údaje fondu

Rozvaha tis. Kč Běžné období 31. prosince 2020 Minulé období 31. prosince 2019
AKTIVA
3. Pohledávky za bankami 76 0
4. Pohledávky za nebankovními subjekty 2 049 2 013
11. Ostatní aktiva 44 0
Aktiva celkem 2 169 2 013
PASIVA
Cizí zdroje
4. Ostatní pasiva 90 0
6. Rezervy 11 0
Cizí zdroje celkem 101 0
Vlastní kapitál
8. Základní kapitál 2 000 2 000
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 13 -51
15. Zisk nebo ztráta za účetní období 55 64
Vlastní kapitál celkem 2 068 2 013
Pasiva celkem 2 169 2 013
Výkaz zisku a ztráty tis. Kč Běžné období 2020 Minulé období 2019
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 41 64
4. Výnosy z poplatků a provizí 120 0
5. Náklady na poplatky a provize 4 0
9. Správní náklady 91 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 66 64
23. Daň z příjmů 11 0
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 55 64

2 Údaje a skutečnosti podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2.1 Finanční a nefinanční informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy

Na základě změny zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích došlo ke změně ve struktuře orgánů Fondu. Od 1. ledna 2021 je statutárním orgánem Fondu dvoučlenná správní rada, jejímž předsedou je Ing. Vít Kutnar a členkou Ing. Petra Kutnarová, z nichž každý může Fond zastupovat samostatně.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly význam pro naplnění účelu výroční zprávy.

2.2 Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu

V roce 2021 bude Fond pokračovat ve správě podfondu DEKINVEST podfond Alfa. Fond má v úmyslu být i v tomto roce v postavení samosprávného investičního fondu.

2.3 Informace o rizicích vyplývajících z investice do fondu

Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Fond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. Investici do fondu doprovází jednotlivá podstatná rizika, kterými jsou:

2.4 Informace o nabytí vlastních akcií fondu

Fond v daném období nenabyl své vlastní akcie.

2.5 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

2.6 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů.

2.7 Informace o tom, zda má účetní jednotka pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí

Fond nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

V Praze dne 31. března 2021


kutnar1 PODPIS

Ing. Vít Kutnar

předseda správní rady


3 Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích za společnost DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

3.1 Ovládaná osoba

Společnost: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem na adrese: Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00

IČ: 247 95 020

zastoupená: Ing. Vít Kutnar – statutární ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856

3.2 Ovládající osoba

Společnost: DEK a.s.

se sídlem na adrese: Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00

IČ: 276 36 801

zastoupená: Ing. Vít Kutnar – statutární ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11400

Společnost DEK a.s. vlastní 12 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, které představují 60% podíl na základním kapitálu Fondu.

3.3 Ostatní propojené osoby

Společnosti Skupiny DEK (dále jen „Skupina DEK“):

Obchodní firma Sídlo Datum vzniku Hlavní předmět činnosti
ARGOS ELEKTRO, a. s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 253 87 952 23. prosince 1997 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba elektřiny, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
ATELIER DEK SR s.r.o. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 504 02 439 4. srpna 2016 projektování a konstrukce elektrických zařízení
Dakarai s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 061 96 624 15. června 2017 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DEK stavební s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 43 671 5. ledna 2007 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DEK stavební SR a.s. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 503 27 577 4. května 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor spojený s poskytováním základních služeb spojených s nájmem, které nejsou živností uskutečňování staveb a jejich změn
DEKMETAL s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 42 381 2. ledna 2007 kovoobráběčství, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
DEKMETAL GmbH Franz-Lehmann-Str. 27, Dresden, PSČ 01139 HRB31955 6. února 2013 maloobchod a velkoobchod se stavebními materiály
DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 42 411 2. ledna 2007 projektová činnost ve výstavbě
DEKPROJEKT SR s.r.o. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 480 78 336 1. května 2015 projektová činnost ve výstavbě
DEKWOOD s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 09 111 9. října 2006 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ENERGO HELVÍKOVICE a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 285 47 551 24. března 2009 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
First information systems, s.r.o. Kalvodova 1087/2, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00 496 08 754 7. prosince 1993 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
First information systems, s.r.o. Andreja Kmeťa 316/16, Žilina, PSČ 010 01 31 638 937 3. listopadu 1995 prodej hotových programů na základě dohody s autorem, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost
G SERVIS CZ, s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 262 26 367 18. listopad 2000 projektová činnost ve výstavbě
Moje-stavebniny.cz s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 279 14 089 15. června 2007 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00   037 48 600 27. ledna 2015 výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 438 21 103 10. listopad 2007 koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) a jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod), zprostředkovatelská činnost
ÚRS CZ a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 471 15 645 24. listopadu 1992 ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství
VPS CZ s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 259 63 805 1. února 2002 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
WÄRME s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 188 26 130 21. května 1991 vodoinstalatérství, topenářství,  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Společnost DEK a.s. je mateřskou společností Skupiny DEK. Společnost DEKMETAL GmbH je dceřinou společností společnosti DEKMETAL s.r.o. Společnost ENERGO HELVÍKOVICE a.s. je dceřinou společností společnosti DEKWOOD s.r.o. Společnost First information systems, s.r.o. se sídlem v Žilině (IČ 316 38 937) je dceřinou společností společnosti First information systems, s.r.o. se sídlem v Ostravě (IČ 496 08 754). Ostatní výše uvedené propojené osoby jsou dceřinými společnostmi společnosti DEK a.s.

Skupinu DEK tvoří skupina společností zabývajících se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Mateřská společnost DEK a.s. zabezpečuje pro dceřiné společnosti servisní činnosti ekonomické, IT, personální, marketingové a provozní povahy.

Společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA (dále jen „Skupina DEKINVEST ALFA“):

Obchodní firma Sídlo Datum vzniku Hlavní předmět činnosti
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 247 95 020 1. ledna 2016* pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor**
ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným Zábřežská 658/73, Šumperk, PSČ 787 01 607 78 997 20. prosince 1993 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ACI Realty, s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 274 15 031 17. ledna 2006 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Aureliano Alfa s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 425 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Beta s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 433 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Gama s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 441 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Delta s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 450 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Epsilon s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 468 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DEKINVEST SR a.s. Žilina, Kamenná ul. 6, PSČ 010 01 516 72 405 5. května 2018 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

*Datum vzniku Podfondu

**Předmět činnosti Podfondu

Fond DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa je mateřskou společností Skupiny DEKINVEST ALFA. Ostatní výše uvedené propojené osoby jsou dceřinými společnostmi Podfondu.

Podfond společně se svými dceřinými společnostmi tvoří Skupinu DEKINVEST ALFA. Podfond investuje zejména do nemovitostí a nemovitostních obchodních společností. Tyto nemovitosti zahrnují zejména prodejní a výrobní areály a pozemky určené pro výstavbu prodejních a výrobních areálů. Podfond tyto nemovitosti spravuje a rozvíjí rekonstrukcí nebo výstavbou. Většina nemovitostí je pronajímána společnostem v rámci Skupiny DEK a slouží zejména jako pobočky sítě Stavebniny DEK.

3.4 Úloha ovládané osoby

Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a v souladu se stanovami může vytvářet podfondy. Fond vytvořil na dobu neurčitou podfond DEKINVEST podfond Alfa. Hlavní činností Fondu je správa tohoto Podfondu.

3.5 Způsob a prostředky ovládání

Ovládání ovládané osoby je vykonáváno prostřednictvím rozhodování valné hromady a prostřednictvím statutárního orgánu, přičemž ovládající osoba může navrhnout své zástupce do orgánů ovládané osoby.

3.6 Přehled jednání

V účetním období končícím dne 31. prosince 2020 nebyla učiněna na popud či ve prospěch DEK a.s. nebo dalších jí ovládaných osob žádná právní a faktická jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti.

3.7 Vztahy mezi propojenými osobami

Přehled smluv uzavřených mezi propojenými osobami:

Společnost Typ smlouvy Předmět plnění
Společnosti Skupiny DEK a společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA Rámcová smlouva o vzájemném prodeji výrobků a zboží Prodej výrobků a zboží
Společnosti Skupiny DEK a společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA Rámcová smlouva o vzájemném poskytování služeb Poskytování finančních, konzultačních a jiných služeb
Společnosti Skupiny DEK a společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA Rámcová smlouva o poskytování půjček Vzájemné poskytování peněžních prostředků

Vzájemné výnosy se spřízněnými subjekty:

Společnost v tis. Kč Poskytnuté služby Finanční výnosy Celkem
DEK a.s. 0 41 41
DEKINVEST podfond Alfa 120 0 120
Celkem 120 41 161

Vzájemné náklady se spřízněnými subjekty:

Společnost v tis. Kč Přijaté služby Finanční náklady Celkem
DEK a.s. 1 0 1
Celkem 1 0 1

3.8 Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Na základě smluv uzavřených v rozhodném období mezi Společností a ostatními propojenými osobami ze Skupiny DEK a Skupiny DEKINVEST ALFA, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma.

3.9 Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucívh ze vztahů s propojenými osobami

Společnosti vyplývají ze vztahů s propojenými osobami výhody.

Skupiny disponují silnou obchodní značkou, silným finančním zázemím, přístupem k financování, z čehož těží i Společnost při jednání se svými obchodními partnery a při vyjednávání s bankami a jinými poskytovateli úvěrů.

Společnosti nevyplývají ze vztahů s propojenými osobami nevýhody.

Ze vztahů s propojenými osobami neplynou pro Společnost žádná rizika.

3.10 Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

3.11 Závěr

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, tj. fondu DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na základě údajů, které byly ovládané osobě o propojených osobách v době zpracování zprávy dostupné či známé.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude ověřena auditorem v souvislosti s ověřením údajů z výroční zprávy v rámci ověření ostatních informací.

Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě připojena jako její nedílná součást.

V Praze dne 31. března 2021


kutnar1 PODPIS

Ing. Vít Kutnar

předseda správní rady


4 Zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích za podfond DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jednající na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa

4.1 Ovládaná osoba

Společnost: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa

se sídlem na adrese: Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00

IČ: 247 95 020

zastoupená: Ing. Vít Kutnar – statutární ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16856

4.2 Ovládající osoba

Ovládající osobou byl v roce 2020 Ing. Vít Kutnar, narozený 2. prosince 1969, bytem Jeníkovická 383, Praha 9 – Klánovice, PSČ 190 14, který v rozhodném období držel 442 802 kusů investičních akcií na jméno představujících 44,28% podíl na kapitálu Podfondu a 114 167 kusů akcií společnosti DEK a.s. představujících 41,50% podíl na této společnosti, přičemž tato společnost vlastní 99 561 kusů investičních akcií na jméno představujících 9,96 % kapitálu Podfondu.

4.3 Ostatní propojené osoby

Společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA (dále jen „Skupina DEKINVEST ALFA“):

Obchodní firma Sídlo Datum vzniku Hlavní předmět činnosti
ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným Zábřežská 658/73, Šumperk, PSČ 787 01 607 78 997 20. prosince 1993 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ACI Realty, s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 274 15 031 17. ledna 2006 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Aureliano Alfa s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 425 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Beta s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 433 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Gama s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 441 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Delta s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 450 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Aureliano Epsilon s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 054 77 468 13. října 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DEKINVEST SR a.s. Žilina, Kamenná ul. 6, PSČ 010 01 516 72 405 5. května 2018 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Fond DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa je mateřskou společností Skupiny DEKINVEST ALFA. Ostatní výše uvedené propojené osoby jsou dceřinými společnostmi Podfondu.

Společnosti Skupiny DEK (dále jen „Skupina DEK“):

Obchodní firma Sídlo Datum vzniku Hlavní předmět činnosti
DEK a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 36 801 18. prosince 2006 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ARGOS ELEKTRO, a. s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 253 87 952 23. prosince 1997 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba elektřiny, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
ATELIER DEK SR s.r.o. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 504 02 439 4. srpna 2016 projektování a konstrukce elektrických zařízení
Dakarai s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 061 96 624 15. června 2017 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DEK stavební s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 43 671 5. ledna 2007 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
DEK stavební SR a.s. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 503 27 577 4. května 2016 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor spojený s poskytováním základních služeb spojených s nájmem, které nejsou živností uskutečňování staveb a jejich změn
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 247 95 020 18. ledna 2011 kolektivní investování
DEKMETAL s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 42 381 2. ledna 2007 kovoobráběčství, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
DEKMETAL GmbH Franz-Lehmann-Str. 27, Dresden, PSČ 01139 HRB31955 6. února 2013 maloobchod a velkoobchod se stavebními materiály
DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 42 411 2. ledna 2007 projektová činnost ve výstavbě
DEKPROJEKT SR s.r.o. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 480 78 336 1. května 2015 projektová činnost ve výstavbě
DEKWOOD s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 276 09 111 9. října 2006 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
ENERGO HELVÍKOVICE a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 285 47 551 24. března 2009 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
First information systems, s.r.o. Kalvodova 1087/2, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00 496 08 754 7. prosince 1993 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
First information systems, s.r.o. Andreja Kmeťa 316/16, Žilina, PSČ 010 01 31 638 937 3. listopadu 1995 prodej hotových programů na základě dohody s autorem, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost
G SERVIS CZ, s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 262 26 367 18. listopad 2000 projektová činnost ve výstavbě
Moje-stavebniny.cz s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 279 14 089 15. června 2007 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00   037 48 600 27. ledna 2015 výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, Žilina, PSČ 010 01 438 21 103 10. listopad 2007 koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) a jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod), zprostředkovatelská činnost
ÚRS CZ a.s. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 471 15 645 24. listopadu 1992 ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství
VPS CZ s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 259 63 805 1. února 2002 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
WÄRME s.r.o. Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 188 26 130 21. května 1991 vodoinstalatérství, topenářství,  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Společnost DEK a.s. je mateřskou společností Skupiny DEK. Společnost DEKMETAL GmbH je dceřinou společností společnosti DEKMETAL s.r.o. Společnost ENERGO HELVÍKOVICE a.s. je dceřinou společností společnosti DEKWOOD s.r.o. Společnost First information systems, s.r.o. se sídlem v Žilině (IČ 316 38 937) je dceřinou společností společnosti First information systems, s.r.o. se sídlem v Ostravě (IČ 496 08 754). Ostatní výše uvedené propojené osoby jsou dceřinými společnostmi společnosti DEK a.s.

Skupinu DEK tvoří skupina společností zabývajících se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Mateřská společnost DEK a.s. zabezpečuje pro dceřiné společnosti servisní činnosti ekonomické, IT, personální, marketingové a provozní povahy.

4.4 Úloha ovládané osoby

Podfond společně se svými dceřinými společnostmi tvoří Skupinu DEKINVEST ALFA. Podfond investuje zejména do nemovitostí a nemovitostních obchodních společností. Tyto nemovitosti zahrnují zejména prodejní a výrobní areály a pozemky určené pro výstavbu prodejních a výrobních areálů. Podfond tyto nemovitosti spravuje a rozvíjí rekonstrukcí nebo výstavbou. Většina nemovitostí je pronajímána společnostem v rámci Skupiny DEK a slouží zejména jako pobočky sítě Stavebniny DEK.

4.5 Způsob a prostředky ovládání

Ovládání ovládané osoby je vykonáváno prostřednictvím podílu ovládající osoby na určování investiční strategie a na investičních rozhodnutích Podfondu z titulu toho, že ovládající osoba je zároveň předsedou správní rady Fondu.

4.6 Přehled jednání

V účetním období končícím dne 31. prosince 2020 nebyla učiněna na popud či ve prospěch Ing. Víta Kutnara nebo dalších jím ovládaných osob žádná právní a faktická jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Podfondu.

4.7 Vztahy mezi propojenými osobami

Přehled smluv uzavřených mezi propojenými osobami:

Společnost Typ smlouvy Předmět plnění
Společnosti Skupiny DEK a společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA Rámcová smlouva o vzájemném prodeji výrobků a zboží Prodej výrobků a zboží
Společnosti Skupiny DEK a společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA Rámcová smlouva o vzájemném poskytování služeb Poskytování finančních, konzultačních a jiných služeb
Společnosti Skupiny DEK a společnosti Skupiny DEKINVEST ALFA Rámcová smlouva o poskytování půjček Vzájemné poskytování peněžních prostředků

Vzájemné výnosy se spřízněnými subjekty:

Společnost v tis. Kč Poskytnuté služby Výnosy z nájmu Prodej dlouhodobého majetku Finanční výnosy Ostatní transakce Celkem
DEK a.s. 0 42 0 21 0 63
DEK stavební s.r.o. 0 251 0 0 0 251
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 0 0 0 0 3 3
DEKINVEST SR a.s. 2 37 0 0 0 39
DEKMETAL s.r.o. 0 5 929 0 0 0 5 929
DEKWOOD s.r.o. 0 150 0 0 0 150
Stavebniny DEK a.s. 1 041 577 208 0 0 11 136 589 385
WÄRME s.r.o. 0 36 0 0 0 36
Celkem 1 043 583 653 0 21 11 139 595 856

Vzájemné náklady se spřízněnými subjekty:

2020 v tis. Kč Přijaté služby Náklady na nájem Nákup dlouhodobého majetku Finanční náklady Ostatní transakce Celkem
ACI Realty, s.r.o. 0 0 4 696 0 0 4 696
ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným 0 0 18 000 0 0 18 000
DEK a.s. 144 0 0 7 252 0 7 396
DEK stavební s.r.o. 0 0 110 759 0 31 110 790
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 120 0 0 0 0 120
Stavebniny DEK a.s. 68 0 874 0 174 1 116
WÄRME s.r.o. 0 0 38 500 0 0 38 500
Celkem 332 0 172 829 7 252 205 180 618

4.8 Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Na základě smluv uzavřených v rozhodném období mezi Podfondem a ostatními propojenými osobami ze Skupiny DEK a Skupiny DEKINVEST ALFA, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Podfondem v rozhodném období, Podfondu nevznikla žádná újma.

4.9 Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů s propojenými osobami

Podfondu vyplývají ze vztahů s propojenými osobami výhody.

Skupiny disponují silnou obchodní značkou, silným finančním zázemím, přístupem k financování, z čehož těží i Podfond při jednání se svými obchodními partnery a při vyjednávání s bankami a jinými poskytovateli úvěrů.

Podfondu nevyplývají ze vztahů s propojenými osobami nevýhody.

Ze vztahů s propojenými osobami neplynou pro Podfond žádná rizika.

4.10 Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

4.11 Závěr

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, tj. fondu DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jednajícího na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa na základě údajů, které byly ovládané osobě o propojených osobách v době zpracování zprávy dostupné či známé.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude ověřena auditorem v souvislosti s ověřením údajů z výroční zprávy v rámci ověření ostatních informací.

Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě připojena jako její nedílná součást.

V Praze dne 31. března 2021


kutnar1 PODPIS

Ing. Vít Kutnar

předseda správní rady


5 Přílohy

Zpráva nezávislého auditora

Účetní závěrka


ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

K 31. PROSINCI 2020

sestavená dle českých účetních předpisů

Rozvaha

tis. Kč Bod 31. prosince 2020 31. prosince 2019
AKTIVA
3. Pohledávky za bankami 5 76 0
      v tom: a) splatné na požádání 76 0
4. Pohledávky za nebankovními subjekty 6 2 049 2 013
11. Ostatní aktiva 7 44 0
Aktiva celkem 2 169 2 013
PASIVA
Cizí zdroje
4. Ostatní pasiva 8 90 0
6. Rezervy 9 11 0
      v tom: b) na daně 11 0
Cizí zdroje celkem 101 0
Vlastní kapitál
8. Základní kapitál 10 2 000 2 000
      z toho: a) splacený základní kapitál 2 000 2 000
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 13 -51
15. Zisk nebo ztráta za účetní období 55 64
Vlastní kapitál celkem 2 068 2 013
Pasiva celkem 2 169 2 013

Výkaz zisku a ztráty

tis. Kč Bod                  2020 2019
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 11 41 64
4. Výnosy z poplatků a provizí 12 120 0
5. Náklady na poplatky a provize 13 4 0
9. Správní náklady 14 91 0
      v tom: b) ostatní správní náklady 91 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 66 64
23. Daň z příjmů 15 11 0
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 55 64

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu

tis. Kč Základní kapitál Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Celkem
Stav k 1. lednu 2019 2 000 -53 2 1 949
Rozdělení zisku 0 2 -2 0
Zisk za účetní období 0 0 64 64
Stav k 31. prosinci 2019 2 000 -51 64 2 013
Rozdělení zisku 0 64 -64 0
Zisk za účetní období 0 0 55 55
Stav k 31. prosinci 2020 2 000 13 55 2 068

Příloha v účetní závěrce

1 Údaje o fondu

Fond DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“) byl zapsán do obchodního rejstříku dne 18. ledna 2011 pod identifikačním číslem 247 95 020 a jeho sídlo je v Praze 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem s monistickou strukturou orgánů. Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle § 95 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Předmětem podnikání Fondu je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku.

Cílem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadprůměrného zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí, nemovitostních společností, projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, movitých věcí a jejich souborů generujících pravidelný výnos v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.

V souladu se statutem a stanovami vytváří Fond podfondy. Jediným podfondem Fondu k datu účetní závěrky je DEKINVEST podfond Alfa (dále jen „Podfond“). K 1. lednu 2016 došlo vytvořením Podfondu k vyčlenění investičního majetku a souvisejících závazků z Fondu do Podfondu. Do Podfondu byl vyčleněn veškerý majetek s výjimkou základního kapitálu Fondu a souvisejících položek. Investiční akcie Podfondu byly emitovány stávajícím akcionářům Fondu v poměrné výši k jejich podílům na základním kapitálu Fondu k 31. prosinci 2015. Podfond zahájil vydávání investičních akcií dne 1. ledna 2016 s přiděleným kódem ISIN CZ0008041944. K 13. lednu 2016 byly investiční akcie Podfondu přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který je na základě povolení k činnosti samosprávného investičního fondu uděleného Českou národní bankou oprávněn se obhospodařovat. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti, v rámci kterého není Fond oprávněn provádět svou vlastní administraci. Fond může v souladu se stanovami vytvářet podfondy.

Depozitářem Fondu je Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, PSČ 114 07 (dále jen „Depozitář“).

Mateřskou společností fondu DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednajícího na účet podfondu DEKINVEST podfond Alfa je společnost DEK a.s. Ovládající osobou je Ing. Vít Kutnar.

2 Účetní postupy

2.1 Základní zásady vedení účetnictví

Účetní závěrka Fondu obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a českými účetními standardy pro finanční instituce.

Účetní závěrka je připravena na akruální bázi.

Účetní závěrka vychází z předpokladu trvání podnikatelské činnosti Fondu, který nebyl do data schválení účetní závěrky narušen.

Účetní závěrka je sestavena na bázi historických cen.

Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun.

Fond není povinen sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek sestavuje mateřská společnost DEK a.s., IČ 276 36 801 se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00.

2.2 Okamžik uskutečnění účetního případu

Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se účetní jednotka stane smluvním partnerem operace.

Finanční aktivum nebo jeho část účetní jednotka odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Účetní jednotka kontrolu ztratí, když uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.

Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost. Účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze, přičemž rozdíl mezi účetní hodnotou závazku zaniklého nebo převedeného na jiný subjekt či jeho části a mezi částkou za tento závazek uhrazenou se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.

2.3 Výnosové úroky

Výnosové úroky z pohledávek za nebankovními subjekty jsou vykazovány na akruálním principu za použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny. Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva a rozdělení úrokových výnosů během stanoveného období. Efektivní úroková mírou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo závazku.

2.4 Náklady na poplatky a provize

Jednorázové poplatky jsou účtovány přímo do nákladů.

2.5 Výnosy z poplatků a provizí

Poplatky za obhospodařování a správu aktiv a za poradenské služby jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb.

2.6 Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje splatnou daň.

2.7 Daň z přidané hodnoty

Fond je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty a je pro účely daně z přidané hodnoty součástí skupinového zdanění.

2.8 Spřízněné strany

Spřízněné strany jsou v souladu s platnými zákony definovány takto:

2.9 Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

2.10 Změna účetních metod platná pro následující účetní období

Na základě novelizované vyhlášky č. 501/2002 Sb. Fond od 1. ledna 2021 pro účely oceňování a vykazování  finančních nástrojů a uvádění informací o nich v příloze účetní závěrky postupuje podle Mezinárodních účetních standardů schválenými pro použití v Evropské unii. Fond nepředpokládá významné dopady změn při oceňování a vykazování finančních nástrojů v důsledku změny účetních metod od 1. ledna 2021.

3 Pohledávky za bankami

tis. Kč 31. prosince 2020 31. prosince 2019
Běžné účty u bank 76 0
Celkem 76 0

4 Pohledávky za nebankovními subjekty

tis. Kč 31. prosince 2020 31. prosince 2019
Půjčky poskytnuté nebankovním subjektům 2 049 2 013
Celkem 2 049 2 013

5 Ostatní aktiva

tis. Kč 31. prosince 2020 31. prosince 2019
Poskytnuté zálohy 44 0
Celkem 44 0

6 Ostatní pasiva

tis. Kč 31. prosince 2020 31. prosince 2019
Dohadné účty pasivní 90 0
Celkem 90 0

7 Rezervy

tis. Kč 31. prosince 2020 31. prosince 2019
Rezerva na daň z příjmů 11 0
Celkem 11 0

8 Vlastní kapitál

tis. Kč 31. prosince 2020 31. prosince 2019
Upsaný a plně splacený základní kapitál 2 000 2 000
Celkem 2 000 2 000

Akcionáři jsou:

9 Výnosy z úroků a podobné výnosy

tis. Kč 2020 2019
Úroky z půjček poskytnutých nebankovním subjektům 41 64
Celkem 41 64

10 Výnosy z poplatků a provizí

tis. Kč 2020 2019
Poplatky za obhospodařování Podfondu 120 0
Celkem 120 0

11 Náklady na poplatky a provize

tis. Kč 2020 2019
Bankovní poplatky 4 0
Celkem 4 0

12 Správní náklady

tis. Kč 2020 2019
Audit 90 0
Vedení účetnictví 1 0
Celkem 91 0

13 Daň z příjmů

tis. Kč 2020 2019
Splatná daň za účetní období 11 0
Celkem 11 0

14 Transakce se spřízněnými stranami

Transakce se spřízněnými stranami jsou realizovány na základě běžných tržních podmínek a v souladu se statutem Fondu.

14.1 Vzájemné výnosy se spřízněnými osobami

2020 v tis. Kč Vztah k Fondu Poskytnuté služby Finanční výnosy Celkem
DEK a.s. Mateřská společnost 0 41 41
DEKINVEST podfond Alfa Podfond 120 0 120
Celkem 120 41 161
2019 v tis. Kč Vztah k Fondu Poskytnuté služby Finanční výnosy Celkem
DEK a.s. Mateřská společnost 0 64 64
Celkem 0 64 64

14.2 Vzájemné náklady se spřízněnými osobami

2020 v tis. Kč Vztah k Fondu Přijaté služby Finanční náklady Celkem
DEK a.s. Mateřská společnost 1 0 1
Celkem 1 0 1

V roce 2019 Fond neevidoval žádné náklady se spřízněnými osobami.

14.3 Pohledávky za spřízněnými osobami

Fond neeviduje k 31. prosinci 2020 (taktéž k 31. prosinci 2019) žádné pohledávky za spřízněnými osobami.

14.4 Závazky vůči spřízněným osobám

Fond neeviduje k 31. prosinci 2020 (taktéž k 31. prosinci 2019) žádné závazky vůči spřízněným osobám.

14.5 Půjčky vůči spřízněným osobám

tis. Kč Vztah k Fondu 31. prosince 2020 31. prosince 2019
DEK a.s. Mateřská společnost 2 049 2 013
Celkem 2 049 2 013

Fond eviduje na základě rámcové smlouvy o vzájemné poskytování zápůjček k 31. prosinci 2020 půjčku poskytnutou společnosti DEK a.s. ve výši 2 049 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 2 013 tis. Kč). Půjčky přijaté od spřízněných subjektů jsou realizovány za běžných obchodních podmínek.

14.6 Odměny členům klíčového managementu

Podfond v roce 2020 nevyplatil žádné odměny členům klíčového managementu (taktéž v roce 2019).

Podfond neposkytl žádné záruky za členy klíčového managementu.

15 Eventuality a přísliby

Vedení Fondu si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Fondu k 31. prosinci 2020.

16 Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2020.


Schválení účetní závěrky

Tato účetní závěrka byla předsedou správní rady schválena k předložení valné hromadě a z pověření předsedy správní rady podepsána.

V Praze dne 31. března 2021


kutnar1 PODPIS

Ing. Vít Kutnar

předseda správní rady